Pulses

poroto-oval
poroto-carioca
porotos-frutilla

Oval Beans

Package : Polypropylene Bags : 50 Kg Polypropylene Bags : 25 Kg

View more ...
poroto-rojo-light
poroto-negro
lentejas
arvejas
garbanzo
poroto-alubia